به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اعضای هیئت مدیره

هر مجموعه ای برای اداره خود به تعدادی افراد فعال و خوشنام احتیاج دارد که از بین صاحبان سهام به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند و به نمایندگی از طرف شرکت کلیه امور آن را اداره می نمایند لیکن انتخاب آن ها دائمی نبوده و برای مدت محدودی انتخاب می شوند . درحال حاظر تعداد اعضای هیئت مدیره در هلدینگ بانک، بیمه و سهام پنج نفر می باشد .مهدی عظیمی
مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره


سید علی محمد نجفی فراشاه
رئیس هیئت مدیره


آقای سعید خدائی
عضو غیرموظف هیأت مدیره


------------
عضو غیر موظف هیأت مدیره


------------
عضو غیر موظف هیأت مدیره