به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه‌گذاران صندوق بازنشستگی کشوری به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ 1387/01/07 تحت شماره 321186 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی استان تهران به ثبت رسید. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1390/10/12 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافت.