به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی -1402/11/29

باعنایت به آگهی دعوت¬نامه شماره 8397 مورخ 1402/11/16 منتشره در روزنامه ایران مجمع صندوق سرمایه¬گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی (فنابا) برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور ارکان صندوق، 90 درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری و اعضای هیئت مدیره صندوق برگزار شد. در این مجمع مدیرصندوق سرمایه¬گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی به گزارش عملکرد سال مالی گذشته و برنامه¬های آینده این صندوق پرداخت و بعد از آن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت¬های مالی و کلیه دستورات جلسه، قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه دستورات و تکالیف تعیین شده از سوی رئیس مجمع برای سال مالی جدید به اعضای هیئت مدیره و مدیرصندوق ابلاغ شد.

تعداد بازدید : 1093