به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده 1402/09/14

سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره 8335 مورخ 1402/09/01 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی عام ) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده این شرکت، که از ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/09/14 در استان تهران، شهر تهران به آدرس : خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک 251 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.تعداد بازدید : 120