به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 1402/09/01

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری و موسسین صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره 8325 مورخ 20/08/1402بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری و موسسین صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع صندوق برای تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات امیدنامه صندوق شامل هزینه متولی،هزینه حسابرسی،هزینه برگزاری مجامع ، که راس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 01/09/1402 در استان تهران، شهر تهران به آدرس: خیابان مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک 251 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.تعداد بازدید : 120