اعضای هیأت مدیره

مهدی عظیمی

مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره

حمید فاروقی

رئیس هیأت مدیره

سیدغیاث الدین طاهری

عضو غیر موظف هیأت مدیره

مهناز مرتضی پور

عضو موظف هیأت مدیره

عضو غیر موظف هیأت مدیره