اعضای هیئت مدیره
مهناز مرتضی پور
رئیس هیئت مدیره

 

حمید فاروقی
عضو غیر موظف هیئت مدیره

 

 

عضو غیر موظف هیئت مدیره

 

 

 

مهدی عظیمی
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
عضو غیر موظف هیئت مدیره