آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی برای سال مالی منتهی به 30/09/1399

شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام)

به شماره ثبت 321168 وشناسه ملی 10103584004

بدین وسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود که درجلسه مجمع عمومی عادی برای سال مالی منتهی به 30/09/1399 که در ساعت 12 روز شنبه مورخ27/10/1399در محل سالن اجتماعات شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس: خیابان استاد مطهری نبش قائم مقام فراهانی پلاک 251 تشکیل  می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1399
  2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1399
  3. بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت ‌حساب سود وزیان و صورت جریان  وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1399
  4. اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود .
  5. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1400
  6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
  7. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
  8. تعیین پاداش هیأت مدیره
  9. سایر مواردی که تصمیم گیری درمورد آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.