درباره شرکت
شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه‌گذاران صندوق بازنشستگی کشوری به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در تاریخ 1387/01/07 تحت شماره 321186 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی استان تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1390/10/12 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافت که مراتب نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی  استان تهران به ثبت رسیده است. این شرکت، پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران را در برنامه دارد.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/22 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و مراتب در تاریخ 1399/09/09 در روزنامه رسمی اعلام گردیده است.
کد اقتصادی : 411367368769
شناسه ملی : 10103584004
شماره ثبت : 321168